Operationele werking karkasclassificatie in Rundveeslachthuizen

Binnen de rundveecommissie van I.V.B. werd een model ontwikkeld om de veehouder inzicht te geven in welke slachthuizen zich engageren een correcte classificatie, weging en doorgave van deze slachtgegevens van runderen te waarborgen. Dit als sluitstuk van een vernieuwde controleprocedure die in kader van het Interprofessioneel akkoord “Transparantie” uit 2018 werd ontwikkeld in samenspraak met de slachthuizen en landbouworganisaties.

De gehanteerde controleprocedure door I.V.B. legt een focus op meerdere deelaspecten: als voornaamste aspect worden de controleresultaten van I.V.B. met betrekking tot classificatie en weging op de slachtvloer in rekening gebracht (60%), maar daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het tijdig en correct doorzenden van classificatiegegevens (20%), de beschikbaarheid van een IVB gewichtsregistratie (15%) en de toepassing van een autocontrolesysteem-karkasclassificatie (5%).

De vernieuwde controlemethodiek wordt sinds 2020 toegepast en op maandbasis gerapporteerd aan de slachthuizen. Op deze manier bekomt ieder slachthuis een maandelijks inzicht in de resultaten waardoor het mogelijk wordt evoluties op te volgen, zichzelf te vergelijken met anderen, en eventueel werkwijzen bij te sturen waar nodig.

Tenslotte werd er in overleg met slachthuizen en de landbouworganisatie een bijsturingsregeling als sluitstuk op het controlesysteem uitgewerkt. Om de goede evoluties van de controleresultaten in de meeste slachthuizen te benadrukken werd er door de sector voor gekozen om dit te doen door via positieve differentiatie een vergelijkingssysteem tussen de slachthuizen uit te werken. De hieruit ontwikkelde kwaliteitsbewaking maakt het voor producenten en derden inzichtelijk welke slachthuizen een goede medewerking en transparantie in kader van karkasclassificatie verlenen. Dit alles resulteert in het  model voor ‘operationele werking karkasclassificatie’.

Dit model bestaat uit het toekennen van een aantal sterren op basis van de controle rapporten van I.V.B. Om een ster toegekend te krijgen dient het slachthuis een goede gemiddelde score te halen over de laatste 12 maanden. Een tweede ster wordt toegekend wanneer deze gemiddelde score nog dichter tegen het maximum ligt. Een derde ster kan bekomen worden wanneer er in de laatste 3 maanden geen grote fouten werden opgemerkt. Door het aantal sterren in rekening te brengen, kunnen veehouders zich verzekeren van de mate waarin een slachthuis de de nodige inspanningen levert om voor een correcte weging en classificatie te zorgen.

De lijst wordt maandelijks bijgewerkt en is zowel voor ingelogde producenten als publiek zichtbaar op de pagina ‘evoluties’ op de I.V.B.-website https://www.ivb-interprof.be/evoluties.

De lijst met slachthuizen en bijhorende sterren bevat voorlopig enkel de Vlaamse indelingsplichtige slachthuizen, gezien I.V.B. als interprofessioneel orgaan enkel gemachtigd is om controles uit te voeren in Vlaanderen.