Beoordelingsmodel voor de rundveeslachthuizen.

Het model houdt rekening met de kwaliteit van indelen en wegen (60%), tijdige overdracht van slachtgegevens (20%), de beschikbaarheid van een IVB gewichtsregistratie (15%) en de toepassing van een AutoControleSysteem-karkasclassificatie (5%).

A) Controle op correctheid slachtgegevens op de slachtvloer (wegen en indelen)

I.V.B. doet onaangekondigde controles in ieder slachthuis waarbij wordt nagegaan of de indeling en weging correct verloopt. Zo wordt nagegaan of de indeling naar categorie, bevleesdheid en vetheid in overeenstemming is met onze eigen expertise, als het karkas onder de juiste aanbiedingsvorm wordt geregistreerd en of de karkassen op moment van weging juist wordt gepresenteerd. Hierbij wordt gelet op het overmatig verwijderen van bedekkingsvet op de flanken en de puntborst, het verwijderen van de schouderspier, het rechtmatig verwijderen van littekenweefsel van de keizersnede of andere karkasdelen.
Bij het overschrijden van interprofessioneel afgesproken limieten krijgt het slachthuis een minscore. Op deze manier wordt er een score op 60 bekomen.
I.V.B. houdt zich eraan minstens 4% van alle runderkarkassen te controleren in iedere slachtinrichting te Vlaanderen en komt daarbij minstens 1x per maand in ieder runderslachthuis.

B) Controle op het tijdig, correct en volledig doorsturen van de slachtinformatie.

Slachthuizen in Vlaanderen zijn gehouden de slachtgegevens binnen 24u na slachten aan I.V.B. te bezorgen. Deze worden systematisch gecontroleerd op correctheid en volledigheid, waarna deze onmiddellijk en ongewijzigd ter beschikking van de correct producent worden gesteld. Afhankelijk van de tijdigheid en het rechtzetten van eventuele fouten binnen de afgesproken termijn, wordt er een score op 20 toegekend.

C) Ter beschikking hebben van een I.V.B.-gewichtsregistratie (blackbox)

I.V.B. heeft een registratiesysteem ontwikkeld dat iedere weging opslaat. Deze zogenaamde blackbox wordt rechtstreeks aan de bascule gekoppeld en communiceert iedere weging ook per direct naar een centrale database. Deze gewichten worden door I.V.B. vergeleken met de gewichten die door het slachthuis in de slachtinformatie wordt doorgegeven. Voor het ter beschikking hebben van dit systeem en het verlenen van bijstand bij eventuele vragen of onregelmatigheden wordt een score van 15 punten toegekend.

D) Toepassen van een AutoControleSysteem-karkasclassificatie

Door het uitwerken van een AutoControleSysteem beschikt ieder slachthuis over een procedure die de gehele werking en bijhorende dataverzameling aan de slachtlijn omvat. Zo wordt het voor zowel de betrokkenen in het slachthuis als voor I.V.B. inzichtelijk gemaakt hoe ieder aspect betreffende registratie, indeling, weging en verdere afhandeling intern in rekening wordt gebracht en wie de betrokken verantwoordelijke is. Voor het aanwezig zijn van een AutoControleSysteem wordt een score van 5 punten toegekend.

Sterrensysteem 

Maandelijks wordt op basis van deze scores een eindscore samengeteld. Wanneer deze score 75% of meer is, spreken we van een gunstige evaluatie. Kent het slachthuis in 2 van de 3 laatst gecontroleerde maanden een gunstige evaluatie, wordt een eerste ster toegekend.
Wanneer het jaargemiddelde van de laatste 12 maanden ook boven 75% uitkomt, wordt er evenzeer een ster toegekend.
Als dit laatste gemiddelde boven 85% uitkomt, worden er 2 sterren toegekend.

In totaal zijn er 3 sterren te verdienen. Het model houdt op deze manier rekening met het continue, lange termijn streven naar een hoog niveau van transparantie.